RSS
Alfabetische index

Glossarium

Overheidsopdrachten

Overheidsopdrachten hebben betrekking op leveringen, diensten en werken die de overheid wil laten uitvoeren. Wanneer de waarde van een overheidsopdracht boven een bepaalde drempel ligt, zijn EU-voorschriften en -procedures van toepassing.
Deze regelgeving garandeert een onvooringenomen behandeling van de marktdeelnemers en een transparante behandeling van aanbestedingen. Zij beoogt een grotere concurrentie en de naleving van het beginsel van vrije dienstverlening op de Europese interne markt.
De lidstaten blijven echter als enige bevoegd voor sommige overheidsopdrachten, ongeacht hun waarde, waarbij hun bijzondere belangen in het geding zijn, met name in de defensiesector.

In 2004 hebben de Raad en het Europees Parlement een nieuw wetgevingspakket goedgekeurd dat de aanbestedingsprocedures voor overheidsopdrachten vereenvoudigt en moderniseert. Dit pakket omvat twee richtlijnen. De ene heeft betrekking op overheidsopdrachten voor werken, leveringen en diensten in het algemeen, de andere op opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en postdiensten.
Twee andere richtlijnen regelen de beroepsprocedures inzake het plaatsen van overheidsopdrachten voor leveringen en voor de uitvoering van werken, en de coördinatie van de procedures voor het plaatsen van opdrachten in de sectoren water- en energievoorziening, vervoer en telecommunicatie.

Volgens de EU-wetgeving moeten aankondigingen van overheidsopdrachten waarvan de waarde boven een bepaalde drempel ligt in het Publicatieblad van de Europese Unie worden gepubliceerd.
Het Informatiesysteem voor overheidsopdrachten (SIMAP) verstrekt belangstellenden informatie over de op Europees en internationaal niveau geboden mogelijkheden.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven