RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Julkiset hankinnat

Julkiset hankinnat ovat julkisen sektorin tavara- ja palveluhankintoja sekä julkisia rakennusurakoita.
Tietyn kynnysarvon ylittäviä julkisia hankintoja koskevat yhteisön säännöt ja menettelyt.
Säännöstö takaa taloudellisten toimijoiden tasapuolisen kohtelun ja tarjouspyyntöjen avoimen käsittelyn. Se liittyy lisääntyneeseen kilpailuun ja palvelujentarjoamisvapauden noudattamiseen EU:n sisämarkkinoilla.
Jotkin julkiset hankinnat kuuluvat kuitenkin arvostaan riippumatta jäsenvaltioiden yksinomaiseen toimivaltaan, jos ne liittyvät tiettyihin erityisetuihin. Tällaisia ovat etenkin puolustusalan julkiset hankinnat.

Neuvosto ja Euroopan parlamentti hyväksyivät vuonna 2004 uuden lainsäädäntöpaketin, jolla yksinkertaistetaan ja nykyaikaistetaan julkisia hankintoja koskevia sopimuksentekomenettelyjä. Paketti koostuu kahdesta direktiivistä, joista yksi koskee julkisia rakennusurakoita sekä julkisia tavara- ja palveluhankintoja ja toinen vesi- ja energiahuollon sekä liikenteen ja postipalvelujen alan hankintoja.
Lisäksi kahdella muulla direktiivillä säännellään julkisia tavarahankintoja ja rakennusurakoita koskeviin sopimuksiin liittyviä muutoksenhakumenettelyjä sekä vesi- ja energiahuollon, liikenteen ja teletoiminnan alalla toimivien yksiköiden hankintamenettelyjä.

Yhteisön lainsäädännön mukaan tietyt kynnysarvot ylittävät hankintailmoitukset on julkaistava Euroopan unionin virallisessa lehdessä. Julkisten hankintojen tietojärjestelmä (SIMAP) tarjoaa julkisista hankinnoista vastaaville ammattikäyttäjille tietoja julkisista hankinnoista EU:ssa ja muualla maailmassa.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun