RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Offentlige kontrakter

Offentlige kontrakter omfatter den offentlige sektors vareindkøbskontrakter, tjenesteydelseskontrakter og bygge- og anlægskontrakter.
Offentlige kontrakter, der overstiger visse tærskelværdier, er underlagt Fællesskabets bestemmelser og fremgangsmåder.
Disse bestemmelser sikrer, at erhvervsdrivende behandles ens, og at behandlingen af udbuddene er gennemskuelig. De skal betragtes på baggrund af en situation med øget konkurrence og ret til fri udveksling af tjenesteydelser i det indre marked.
Visse offentlige kontrakter, der vedrører medlemsstaternes særinteresser, henhører imidlertid uanset deres værdi under medlemsstaternes kompetenceområde. Det er således tilfældet for kontrakter på forsvarsområdet.

I 2004 vedtog Rådet og Europa-Parlamentet en ny lovpakke, der forenkler og moderniserer fremgangsmåderne ved indgåelse af offentlige kontrakter. Pakken omfatter to direktiver. Det ene vedrører offentlige vareindkøbskontrakter, offentlige tjenesteydelseskontrakter og offentlige bygge- og anlægskontrakter, det andet vedrører kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport samt posttjenester.
Desuden findes der to direktiver, som omhandler henholdsvis klageprocedurerne i forbindelse med indgåelse af offentlige indkøbs- samt bygge- og anlægskontrakter og fremgangsmåden ved tilbudsgivning inden for vand- og energiforsyning samt transport og telekommunikation.

Ifølge fællesskabslovgivningen er det obligatorisk at offentliggøre udbudsbekendtgørelser i Den Europæiske Unions Tidende, når kontrakten overstiger visse tærskelværdier. I informationssystemet om offentlige indkøb (SIMAP) kan de ansvarlige for offentlige indkøb finde oplysninger om kontraktmuligheder på internationalt og europæisk plan.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top