RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Folkhälsa

Bestämmelser om folkhälsa finns i artikel 152 i EG-fördraget. Enligt denna artikel har EU som mål att komplettera medlemsstaternas åtgärder genom att främja samarbetet mellan medlemsstaterna, enligt subsidiaritetsprincipen. Den framställer insatser för att förebygga sjukdomar och narkotikamissbruk, och främja forskning om sjukdomarnas orsaker och hur de överförs samt upplysning och utbildning i hälsofrågor. I artikeln fastställs också att man ska säkerställa att hänsyn tas till kraven för människors hälsoskydd vid utformningen och genomförandet av EU:s politik och åtgärder.

Lissabonfördraget förstärker även Europeiska unionens kompetenser i fråga om hälso- och sjukvårdspolitik. Subsidiariteten ska emellertid fortsätta att gälla inom detta område. Unionen kan hädanefter:

  • Vidta åtgärder relaterade till övervakning av, tidig varning för och bekämpning av allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa.
  • Främja samarbete medlemsstaterna emellan som syftar till att förbättra komplementariteten hos deras hälso- och sjukvård i gränsregionerna.
  • Vidta åtgärder som syftar till att bekämpa tobaksrökning och alkoholism.

Genomförandet av EU:s mål när det gäller folkhälsa regleras av programmet för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet. Programmets uppgifter är främst att informera, förebygga sjukdomar och ohälsa samt förbättra möjligheterna att reagera på folkhälsorisker. Det andra programmet för gemenskapsåtgärder på folkhälsoområdet 2008-2013 trädde i kraft den 1 januari 2008. Det har en budget på 321 500 000 euro. Programmet har följande tre huvudmål:

  • Förbättra medborgarnas hälsoskydd.
  • Främja hälsa och minska ojämlikheter på området.
  • Utarbeta och sprida information om kunskap om hälsa.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början