RSS
Alfabetische index

Glossarium

Volksgezondheid

Het optreden van de EU, dat is gebaseerd op artikel 152 van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, heeft tot doel een aanvulling te vormen op het optreden van de lidstaten en bestaat er hoofdzakelijk in de lidstaten aan te moedigen om meer samen te werken, overeenkomstig het subsidiariteitsbeginsel. Het is gericht op de preventie van ziekten, met inbegrip van drugsgebruik. Het optreden omvat de stimulering van onderzoek naar de oorzaken en de overdracht van ziekten en de bevordering van gezondheidsvoorlichting en gezondheidsonderwijs. Het heeft bovendien tot doel ervoor te zorgen dat de eisen inzake de bescherming van de menselijke gezondheid in aanmerking worden genomen bij de bepaling en de uitvoering van elk beleid en elk optreden van de Gemeenschap.

Het Verdrag van Lissabon geeft de Europese Unie iets meer bevoegdheden op het gebied van gezondheidsbeleid. Het subsidiariteitsbeginsel blijft ter zake evenwel onverminderd van kracht. De Unie kan voortaan:

  • maatregelen nemen inzake de controle van, de alarmering bij en de bestrijding van grensoverschrijdende bedreigingen van de gezondheid;
  • de lidstaten aanmoedigen om samen te werken ter verbetering van de complementariteit van hun gezondheidsdiensten in de grensgebieden;
  • maatregelen nemen ter bestrijding van tabaksgebruik en alcoholisme.

De doelstellingen van de Gemeenschap op het gebied van volksgezondheid worden nagestreefd in het kader van communautaire actieprogramma's inzake volksgezondheid. De acties die in het kader van deze programma's worden ondernomen, zijn hoofdzakelijk gericht op informatieverstrekking, op het snel reageren op bedreigingen voor de gezondheid en op de preventie van ziekten en aandoeningen. Op 1 januari 2008 is het tweede communautaire actieprogramma op het gebied van gezondheid (2008-2013) van kracht geworden. Het programma beschikt over een begroting van 321 500 000 EUR en streeft drie hoofddoelstellingen na:

  • de gezondheidsbescherming van de burgers verbeteren;
  • de gezondheid bevorderen en de ongelijkheden op het gebied verminderen;
  • informatie en kennis over de gezondheid genereren en verspreiden.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven