RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Folkesundhed

At folkesundhed er en opgave for EU, fremgår af EF-traktatens artikel 152. EU skal i henhold til denne artikel komplettere medlemsstaternes tiltag, hovedsagelig ved tilskyndelse til samarbejde mellem medlemsstaterne i overensstemmelse med subsidiaritetsprincippet. Fællesskabet retter sin indsats mod forebyggelse af sygdomme, herunder narkotikamisbrug, og der lægges i den forbindelse vægt på forskning i sygdommenes årsager og spredning og på sundhedsoplysning og -uddannelse. Fællesskabet tilstræber desuden at sikre at behovet for beskyttelse af folkesundheden tages i betragtning ved fastlæggelsen og gennemførelsen af alle Fællesskabets politikker og aktiviteter.

Lissabontraktaten styrker Den Europæiske Unions kompetencer en smule på det sundhedspolitiske område. Men subsidiariteten gælder stadig på dette område. Unionen kan fra nu af:

  • Gennemføre foranstaltninger vedrørende overvågning af alvorlige, grænseoverskridende trusler mod sundheden, alarmering ved sådanne trusler og bekæmpelsen heraf;
  • Opfordre til samarbejde mellem medlemsstaterne med henblik på at forbedre sundhedsvæsnernes samarbejdsmåde i grænseområder;
  • Indføre foranstaltninger til bekæmpelse tobaksrygning og alkoholisme.

Gennemførelsen af EU's mål inden for folkesundhed er nærmere reguleret i programmet for Fællesskabets indsats inden for folkesundhed. Hovedindsatsområderne i programmet er oplysning, forbedring af mulighederne for at reagere hurtigt på sundhedsrisici samt sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Det andet handlingsprogram, for 2008-2013, på sundhedsområdet inden for Fællesskabet er trådt i kraft den 1. januar 2008. Det har fået bevilliget et budget på €321.500.000. Programmet har tre hovedmålsætninger:

  • forbedring af borgernes sundhedssikkerhed;
  • fremme af sundheden og en reduktion af uligheden på området;
  • frembringelse og udbredelse af oplysning og viden på sundhedsområdet.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top