RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Proportionalitetsprincipen

I likhet med subsidiaritetsprincipen reglerar proportionalitetsprincipen EU:s befogenheter. Principen begränsar vilka åtgärder EU-institutionerna får vidta inom angivna gränser. Enligt principen får institutionerna endast vidta åtgärder om det är nödvändigt för att uppnå målen i fördragen. Med andra ord ska agerandets innehåll och form stå i proportion till målet.

Proportionalitetsprincipen fastställs klart och tydligt enligt primärrätten i artikel 5 i EU-fördraget. Kriterierna för att tillämpa principen fastställs i protokollet (nr 2) om när subsidiaritets- och proportionalitetsprincipen ska tillämpas, som fogats till fördragen.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början