RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Försiktighetsprincipen

Tanken på försiktighetsprincipen framfördes första gången av kommissionen i ett meddelande från februari 2000 om "användningen av försiktighetsprincipen", i vilket man ger en definition av denna princip och förklarar hur man avser att tillämpa den.

Meddelandet kompletterar vitboken om livsmedelssäkerhet (januari 2000) samt det avtal som slöts i februari 2000 i Montreal om Cartagenaprotokollet om biosäkerhet.

I meddelandet preciserar kommissionen när principen är tillämplig:

  • Om vetenskapliga belägg är ofullständiga eller osäkra.
  • Om en preliminär vetenskaplig bedömning ger vid handen att det finns fara för möjliga effekter på miljö samt människors, djurs och växters hälsa.

I dessa fall är riskerna oförenliga med den höga skyddsnivå som Europeiska unionen strävar efter.

I meddelandet fastställs också följande tre regler som bör följas för att försiktighetsprincipen ska kunna tillämpas:

  • En oberoende myndighet ska göra en komplett vetenskaplig bedömning för att fastställa graden av vetenskaplig osäkerhet.
  • En bedömning av riskerna och konsekvenserna om inga åtgärder vidtas på EU-nivå.
  • Alla berörda parter deltar under största möjliga insyn i studien av möjliga åtgärder.

Europeiska kommissionen vill även påpeka att tillämpningen av försiktighetsprincipen kan leda till ett beslut att handla eller inte handla, beroende på hur stor den så kallade "godtagbara" risken är. Europeiska unionen tillämpade till exempel försiktighetsprincipen på genetiskt modifierade organismer (GMO) vid antagandet av ett moratorium för dessas försäljning mellan 1999 och maj 2004.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början