RSS
Alfabetische index

Glossarium

Voorzorgsbeginsel

Het begrip voorzorgsbeginsel komt voort uit een in februari 2000 goedgekeurde mededeling van de Commissie over het "gebruik van het voorzorgsbeginsel", waarin zij dit begrip omschrijft en uitlegt hoe zij voornemens is het toe te passen.Deze tekst vormt een aanvulling op het witboek inzake voedselveiligheid (januari 2000) en de in februari 2000 in Montreal gesloten overeenkomst inzake het Protocol van Cartagena inzake bioveiligheid.In dit document geeft de Commissie aan in welke gevallen dit beginsel van toepassing is:

  • gevallen waarin de wetenschappelijke gegevens ontoereikend, niet erg overtuigend of onzeker zijn;
  • gevallen waarin een voorafgaande wetenschappelijke beoordeling uitwijst dat redelijkerwijze gevreesd kan worden voor potentieel gevaarlijke effecten voor het milieu of de gezondheid van mens, dier of plant.

In beide gevallen zijn de risico's onverenigbaar met het door de Europese Unie nagestreefde hoge beschermingsniveau.Deze mededeling formuleert ook de drie voorschriften die in acht genomen zouden moeten worden om het voorzorgsbeginsel toe te passen:

  • door een onafhankelijke instantie moet een volledige wetenschappelijke evaluatie worden uitgevoerd om de mate van wetenschappelijke onzekerheid vast te stellen;
  • de risico's en gevolgen van niet-handelen moeten worden geëvalueerd;
  • alle betrokken partijen moeten met de grootst mogelijke transparantie bij de bestudering van de denkbare mogelijkheden betrokken worden.

Ten slotte herinnert de Commissie er ook aan dat het bij de maatregelen op basis van het voorzorgsbeginsel gaat om een besluit om al dan niet te handelen. Dit besluit hangt af van het "aanvaardbaar" geacht risiconiveau. De Unie paste dit voorzorgsbeginsel bij voorbeeld toe bij genetisch gemodificeerde organismen (GGO's) met de inwerkingtreding van een moratorium voor het in de handel brengen tussen 1999 en mei 2004.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven