RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Førtiltrædelsesstøtte

Førtiltrædelsesstøtten hjælper kandidatlandene med at opfylde betingelserne for tiltrædelse af EU (Københavnskriterierne). Det kræver store investeringer at tilpasse landenes institutioner og standarder, så de er i overensstemmelse med EU‑retten, og så landene kan opfylde deres forpligtelser som medlemsstater.

Førtiltrædelsesstøtten til kandidatlandene udgør et afgørende element i EU's førtiltrædelsesstrategi og fastlægges inden for rammerne af tiltrædelsespartner­skaberne.

I tidsrummet 2007-2013 erstatter instrumentet til førtiltrædelsesbistand (IPA) som den eneste ramme for finansiering førtiltrædelsesinstrumenterne fra perioden 2000 – 2006 (Phare‑programmet, SAPARD‑programmet til strukturelle tiltag inden for landbrugsområdet, ISPA, et strukturpolitisk førtiltrædelsesinstrument til infrastruktur inden for områderne miljø og transport, det særlige førtiltrædelsesinstrument for Tyrkiet og programmet CARDS til støtte af landene på det vestlige Balkan).

Førtiltrædelsesbistanden består af fem komponenter: omstillingsstøtte og institutionsopbygning, grænseoverskridende samarbejde, regional udvikling, udvikling af menneskelige ressourcer og udvikling af landdistrikter. De tre første komponenter vedrører  kandidatlandene og de potentielle kandidatlande. De tre sidstnævnte komponenter vedrører derimod udelukkende kandidatlandene og har til formål at forberede landene på at vedtage og gennemføre samhørighedspolitiken og administrere strukturfondene.

Den Europæiske Investeringsbank og de internationale finansielle institutioner tilbyder ligeledes kandidatlandene samfinansiering.

Efter at de nye medlemsstater er optaget i EU, kan de ikke mere få førtiltrædelsesstøtte, men de nyder godt af en midlertidig finansiel støtte, overgangsfaciliteten, som er omhandlet i tiltrædelsestraktaten.

Se også :

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top