RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP)

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP) omnämns i artikel 38 i EU-fördraget och är ett ständigt organ inom den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken.

Kommittén består av ambassadörer från de 27 medlemsstaterna och har till uppgift att

  • övervaka den internationella situationen på de områden som omfattas av den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken (GUSP),
  • bidra till att utforma politiken,
  • övervaka genomförandet av beslut som har fattats, med hänsyn taget till unionens höga representants befogenheter avseende utrikes frågor och säkerhetspolitik.

Kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik och den höga representanten utövar under rådets överinseende den politiska kontrollen och strategiska ledningen av krishanteringsinsatser. Kommittén kan alltså få i uppdrag att fatta beslut i fråga om konkret krishantering. Kommittén bistås av arbetsgruppen för politiska och militära frågor, kommittén för de civila aspekterna av krishantering samt den militära kommittén och den militära staben.

Efter det att Amsterdamfördraget trätt i kraft inrättades, vid Europeiska rådets möte i Helsingfors i december 1999, kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik. Från början var det tänkt att kommittén skulle vara av tillfällig karaktär men efter EU-toppmötet i Nice i december 2000 blev den en ständig kommitté.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början