RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Polissamarbete och straffrättsligt samarbete

Som ett led i samarbetet kring frihet, säkerhet och rättvisa bedrivs polisiärt och straffrättsligt samarbete för att skydda EU-medborgarna genom att förebygga och bekämpa brott, rasism och främlingsfientlighet. Arbetet grundar sig på avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (kapitel 1, 4 och 5).

Det polisiära och straffrättsliga samarbetet bedrivs på följande sätt:

  • Samarbete mellan medlemsstaternas polismyndigheter.
  • Samarbete mellan medlemsstaternas tullmyndigheter.
  • Samarbete mellan medlemsstaternas rättsliga myndigheter.

Samarbetet bedrivs med stöd från de organ som EU inrättat, i synnerhet Eurojust, Europol och det europeiska straffrättsliga nätverket.

Samarbetet kräver också att de enskilda medlemsstaternas straffrätt närmas till varandra och att de erkänner varandras domar och rättsliga förfarande i straffrättsliga mål. Mekanismer för att uppnå detta, med undantag för operationellt samarbete, antas av rådet (genom kvalificerad majoritet) och Europaparlamentet i enlighet med ordinarie rutiner för lagstiftande beslut. Förslag till lagstiftning kan läggas fram av kommissionen eller på initiativ av minst en fjärdedel av medlemsstaterna.

För gränsöverskridande verksamhet kan minimiregler fastställas i syfte att förenkla det ömsesidiga erkännandet av domar och rättsligt förfarande samt för att definiera brott och påföljder inom områden med särskilt allvarlig brottslighet. Tack vare en ”nödbromsfunktion” har medlemsstaterna möjlighet att motsätta sig införandet av sådana regler. Frågan överlämnas då till Europeiska rådet som måste fatta ett konsensusbeslut. Om rådet inte kan uppnå enighet kan de medlemsstater som så önskar införa förslaget genom att upprätta ett fördjupat samarbete.

Ursprungligen fanns det i EU-fördragets avdelning VI bestämmelser om samarbete i rättsliga och inrikes frågor. I och med Amsterdamfördraget minskades dock antalet frågor i den här avdelningen genom att visum, asyl, invandring och andra frågor rörande fri rörlighet för personer flyttades från avdelning VI till avdelning IV i fördraget om Europeiska unionen (den första pelaren). I avdelning VI i EU-fördraget (tredje pelaren) kvarstod då bestämmelserna om det polisiära och straffrättsliga samarbetet. Tillsammans bildade dessa avdelningar den rättsliga grunden för området för frihet, säkerhet och rättvisa. I och med att den tredje pelaren nu tagits bort omgrupperas bestämmelserna i Lissabonfördraget till avdelning V i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt: ”Ett område med frihet, säkerhet och rättvisa”.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början