RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Politisamarbejde og retligt samarbejde i kriminalsager

I et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed skal politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager give EU-borgerne et højt tryghedsniveau gennem forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet, racisme og fremmedhad. Det omhandles i afsnit V i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (Kapitel I, IV og V).

Politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager har form af:

  • et samarbejde mellem medlemsstaternes politimyndigheder
  • et samarbejde mellem medlemsstaternes toldmyndigheder
  • et samarbejde mellem medlemsstaternes retlige myndigheder.

Det iværksættes med støtte fra de organer, EU har oprettet, primært Eurojust, Europol og det europæiske strafferetlige netværk.

Samarbejdet inden for afsnit V indebærer også, at medlemsstaternes strafferetlige regler skal tilnærmes hinanden, og at der skal indføres ordninger for gensidig anerkendelse af afgørelser i kriminalsager. Foranstaltninger hertil, undtaget vedrørende det operationelle samarbejde, vedtages af Rådet (ved kvalificeret flertal) og Europa-Parlamentet ifølge den almindelige lovgivningsprocedure. Lovforslag kan enten fremsættes af Europa-Kommissionene eller af en fjerdedel af medlemsstaterne.

Ved grænseoverskridende sager kan minimumsregler anvendes for at fremme den gensidige anerkendelse af afgørelser samt for at definere overtrædelser og sanktioner på områder med særligt alvorlige forbrydelser. Via en "nødbremseordning" kan medlemsstaterne nedlægge veto mod vedtagelse af disse regler, og i sådanne tilfælde kræves enstemmighed i Det Europæiske Råd. Hvis konsensus ikke kan opnås, kan medlemsstaterne gennemføre forslaget via styrket samarbejde.

Oprindeligt indeholdt afsnit VI i Traktaten om Den Europæiske Union bestemmelser om samarbejde i retlige og indre anliggender. Med Amsterdam-traktaten blev antallet af områder, der er omfattet af afsnit VI, imidlertid begrænset, idet visse dele blev overført til Traktaten om etablering af Det Europæiske Fællesskab (første søjle), nærmere bestemt til afsnit IV om "visum, asyl, indvandring og andre politikker i forbindelse med den fri bevægelighed for personer". Afsnit VI i Traktaten om Den Europæiske Union (tredje søjle) regulerede stadig politisamarbejdet og det retlige samarbejde i kriminalsager. Tilsammen dannede disse afsnit dermed retsgrundlaget for et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed. Ved at fjerne den tredje søjle samler Lissabon-traktaten bestemmelserne i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde i afsnit V "Et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed".

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top