RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Rätt till framställning

Med rätt att göra en framställning avses den rätt som varje EU-medborgare och juridisk person i medlemsstaterna har att göra en framställning eller överlämna ett klagomål till Europaparlamentet i ett ärende som hör till EU:s verksamhetsområde och som direkt berör honom eller henne (artikel 227 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Utskottet för framställningar bedömer om framställningen uppfyller kraven för att kunna behandlas. Om det behövs kan utskottet ställa en fråga till Europeiska ombudsmannen. Om en framställning uppfyller kraven för att kunna behandlas kan utskottet begära att Europeiska kommissionen lämnar dokument eller upplysningar till utskottet. Utskottet kan även överlämna framställningen till andra parlamentsutskott för kännedom eller så att de kan vidta åtgärder. I vissa särskilda fall kan utskottet för framställningar lämna ett betänkande till parlamentet för antagande på plenarsammanträde eller utreda frågan.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början