RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Ret til at indgive andragender til Europa-Parlamentet

Retten til at indgive andragender er den ret, enhver unionsborger samt enhver fysisk eller juridisk person med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat har til at forelægge Europa-Parlamentet en forespørgsel eller en klage om forhold, der henhører under områder, som Den Europæiske Union beskæftiger sig med, og som vedrører den pågældende direkte (artikel 227 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

Parlamentets Udvalg for Andragender afgør, om forespørgslerne kan antages. Udvalget kan, hvis det anser det for formålstjenligt, henvise behandlingen af et andragende til ombudsmanden. Hvis en forespørgsel kan antages, kan Udvalget for Andragender bede Europa-Kommissionen om dokumentation eller oplysninger. Udvalget kan ligeledes videresende andragendet til andre parlamentsudvalg til orientering, så de kan iværksætte foranstaltninger. Udvalget for Andragender kan i særlige tilfælde forelægge Parlamentet en rapport til vedtagelse på et plenarmøde eller foretage en undersøgelsesrejse.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top