RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Petersberguppdragen

Petersberguppdragen är en del av den europeiska säkerhets- och försvarspolitiken (ESFP). Uppdragen nämns uttryckligen i artikel 17 i EU-fördraget. Lissabonfördraget (artikel 42 i EU-fördraget) kompletterar skalan av uppdrag som kan utföras på uppdrag av Europeiska unionen. Det täcker:

  • humanitära insatser eller insatser för att evakuera medlemsstaternas medborgare,
  • konfliktförebyggande uppdrag och fredsbevarande insatser,
  • insatser av väpnade styrkor för krishantering, inklusive fredsskapande åtgärder,
  • gemensamma åtgärder när det gäller nedrustning,
  • rådgivande uppdrag och bistånd i militära frågor,
  • stabiliserande åtgärder vid konfliktens slut.

Dessa uppdrag inrättades genom Petersbergdeklarationen som antogs vid Västeuropeiska unionens (VEU) ministerrådsmöte i juni 1992. Enligt deklarationen ska Västeuropeiska unionens medlemmar vara beredda att ställa militära enheter från alla grenar av sina konventionella styrkor till VEU:s, Natos och EU:s förfogande.

Se:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början