RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Permanent strukturerat samarbete

Genom Lissabonfördraget införs möjligheten för vissa medlemsstater att stärka sitt militära samarbete genom att skapa ett permanent strukturerat samarbete (artikel 42.6 i fördraget om Europeiska unionen). De berörda medlemsstaterna bör uppfylla två huvudsakliga villkor som fastställs i protokoll nr 10, fogat till fördraget:

  • intensivt utveckla försvarskapacitet genom deltagande i multinationella styrkor, i de viktigaste europeiska försvarsmaterielprogrammen och i den verksamhet som utförs av byrån för utveckling av försvarskapacitet och för forskning, anskaffning och försvarsmateriel, och
  • senast 2010 tillhandahålla stridsenheter och logistiskt stöd inom 5 till 30 dagar vid behov under en period på 30 till 120 dagar.

Europeiska försvarsbyrån utvärderar regelbundet de deltagande medlemsstaternas bidrag.

De medlemsstater som önskar upprätta ett permanent strukturerat samarbete bör underrätta rådet och unionens höga representant för utrikes frågor och säkerhetspolitik. Därefter antar rådet, med kvalificerad majoritet, att upprätta det permanenta strukturerade samarbetet och listan över deltagande medlemsstater. Anslutningen av nya medlemsstater eller uteslutningen av vissa av dem, beslutas av rådet med kvalificerad majoritet av medlemmarna som deltar i det permanenta strukturerade samarbetet. De beslut och rekommendationer som antas inom ramen för ett sådant samarbete ska antas enhälligt av rådets deltagande medlemmar.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början