RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Parlamentsutskott

Liksom de nationella parlamenten har Europaparlamentet tillsatt olika utskott för att förbereda sitt arbete på plenarsammanträdena. Huvuddelen av parlamentets lagstiftningsarbete sker i dessa utskott. Utskottsledamöterna utses bland parlamentsledamöterna både i början och i mitten av mandatperioden utifrån sin politiska tillhörighet och sakkunskap.

Enligt Europaparlamentets arbetsordning ska parlamentsledamöterna fastställa parlamentsutskottens antal och behörighetsområde. För den sjätte mandatperioden (2004-2009) beslöt man att utöka antalet permanenta utskott från 17 till 20. Utskotten är uppdelade på sektorer (inre marknaden, jordbruk, sysselsättning, industrifrågor, kultur, konstitutionella frågor, rättsliga frågor osv.).

Vid behov kan parlamentet dessutom tillsätta underutskott, tillfälliga utskott och undersökningskommittéer. Undersökningskommittéerna har i uppgift att granska överträdelser och dålig förvaltning inom gemenskapen. Exempelvis tillsattes en undersökningskommitté 1997 för att undersöka det sena EU-ingripandet i galna ko-krisen. De tillfälliga utskotten tillsätts på tolv månader, men deras uppdrag kan förlängas hur länge som helst. Deras verksamhet kan sträcka sig utanför den egentliga tillämpningen av gemenskapsrätten.

De permanenta utskottens huvudsakliga funktion är att diskutera de förslag till ny lagstiftning som Europeiska kommissionen lägger fram och att utarbeta betänkanden på eget initiativ. För varje lagstiftningsförslag eller initiativ utses en föredragande enligt överenskommelse mellan de politiska grupperna i parlamentet. Den föredragandes förslag diskuteras, ändras och antas genom omröstning i utskottet för att sedan föreläggas plenarsessionen, som sammanträder en gång i månaden i Strasbourg. Debatten och omröstningen i parlamentet sker utifrån betänkandet.

Inför omröstningen i parlamentet om godkännande av Europeiska kommissionen frågar utskotten ut de nominerade kommissionsledamöterna inom deras respektive behörighetsområden.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början