RSS
Alfabetische index

Glossarium

Parlementaire commissies

Net als in de nationale parlementen bereiden in het Europees Parlement diverse commissies de werkzaamheden voor de plenaire vergaderingen voor. Het is in deze commissies dat het belangrijkste wetgevingswerk van het Parlement wordt verricht. De leden van elke commissie worden aan het begin van en vervolgens halverwege iedere zittingsperiode uit de Europese Parlementsleden op grond van hun politieke kleur en hun deskundigheid gekozen.

Het reglement van orde van het Europees Parlement bepaalt dat de Parlementsleden het aantal en de bevoegdheden van de parlementaire commissies vaststellen. Wat de zesde zittingsperiode (2004-2009) betreft, is beslist om het aantal gespecialiseerde vaste commissies van 17 op 20 te brengen. Elk van deze commissies is bevoegd voor een bepaalde sector (interne markt, landbouw, werkgelegenheid, industrie, cultuur, constitutionele zaken, juridische zaken enz.).

Als het Parlement dat nodig acht, kan het tevens subcommissies, tijdelijke commissies en enquêtecommissies oprichten. Enquêtecommissies moeten eventuele inbreuken of gevallen van wanbeheer bij de toepassing van het EU-recht onderzoeken. Zo is bijvoorbeeld in 1997 een enquêtecommissie opgezet om een onderzoek te verrichten naar de vertraging bij het Europese optreden in de BSE-crisis (gekkekoeienziekte). Tijdelijke commissies worden ingesteld voor een periode van twaalf maanden, maar deze periode kan onbeperkt worden verlengd. Het onderzoek kan verder gaan dan het strikte kader van de toepassing van het EU-recht.

De voornaamste rol van de vaste commissies bestaat erin de door de Europese Commissie ingediende wetgevingsvoorstellen te bespreken en initiatiefverslagen op te stellen. Voor elk wetgevingsvoorstel of initiatief wordt een rapporteur aangewezen volgens een akkoord tussen de verschillende fracties in het Parlement. Het verslag van de rapporteur wordt door de bevoegde parlementaire commissie besproken, gewijzigd en al dan niet goedgekeurd. Goedgekeurde verslagen worden voorgelegd aan de plenaire vergadering. Deze komt eenmaal per maand in Straatsburg bijeen en debatteert en stemt over de ingediende verslagen.

Met het oog op de benoeming van de Europese Commissie door het Parlement organiseren de parlementaire commissies voor het gebied waarvoor zij bevoegd zijn tevens hoorzittingen met de beoogde commissarissen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven