RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Parlamentsudvalg

I lighed med de nationale parlamenter har Europa-Parlamentet nedsat en række udvalg til at forberede arbejdet i plenarforsamlingen. Den væsentligste del af Parlamentets lovgivningsarbejde foregår i disse parlamentsudvalg. I begyndelsen og midt i valgperioden vælges medlemmerne af de enkelte udvalg blandt europaparlamentarikerne efter deres politiske tilhørsforhold og sagkundskaber.

Ifølge Parlamentets forretningsorden fastsætter Parlamentets medlemmer antallet af parlamentsudvalg og deres sagsområder. Hvad angår 6. valgperiode (2004-2009), er det blevet besluttet at øge antallet af stående udvalg til 20 - mod tidligere 17. Disse har hver deres fagområde (indre marked, landbrug, beskæftigelse, industri, kultur, konstitutionelle og retlige anliggender osv.).

Parlamentet kan ligeledes, hvis det anser det for nødvendigt, nedsætte underudvalg, midlertidige udvalg og undersøgelsesudvalg. Undersøgelsesudvalgene skal undersøge eventuelle overtrædelser eller tilfælde af dårlig forvaltning i forbindelse med gennemførelsen af EU-retten. I 1997 blev der f.eks. nedsat et undersøgelsesudvalg, som skulle undersøge EU's langsomme indsats i forbindelse med kogalskabsepidemien. De midlertidige udvalg nedsættes for en periode på 12 måneder, som imidlertid kan forlænges ubegrænset. Deres undersøgelser kan strække sig videre end til gennemførelsen af EU-retten.

De stående udvalg har til hovedopgave at drøfte nye lovgivningsforslag fra Kommissionen og at udarbejde initiativbetænkninger. For hvert lovgivningsforslag udpeges der efter fælles aftale mellem de politiske grupper, Parlamentet består af, en ordfører, som udarbejder en betænkning, der diskuteres, ændres og vedtages af udvalget for derefter at blive forelagt for plenarforsamlingen, som mødes en gang om måneden i Strasbourg, og som debatterer og træffer beslutning på baggrund af betænkningen.

I forbindelse med Parlamentets godkendelse af Kommissionens indsættelse står parlamentsudvalgene endvidere for høringen af de udpegede kommissionsmedlemmer inden for deres respektive kompetenceområder.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top