RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Europeiska ombudsmannen

Europeiska ombudsmannen inrättades genom fördraget om Europeiska unionen (Maastrichtfördraget, 1992) för att trygga en god och öppen förvaltning i EU-institutionerna.

Europeiska ombudsmannen utses för en mandatperiod på fem år efter varje val till Europaparlamentet. Det är parlamentet som utser ombudsmannen. Ombudsmannen tar emot klagomål från EU-medborgare och juridiska personer i medlemsstaterna. Klagomålen ska gälla dålig förvaltning vid EU:s institutioner eller organ (utom Europeiska unionens domstol). Det kan t.ex. röra sig om att information saknas eller att man inte får ut information när man ber om den, oskäliga administrativa dröjsmål, orättvis eller diskriminerande praxis eller bristande öppenhet.

Ombudsmannen kan inleda en undersökning på eget initiativ eller efter ett klagomål. Klagomålen kan överlämnas direkt till ombudsmannen eller genom en parlamentsledamot.

Om ombudsmannen konstaterar att det rör sig om dålig förvaltning tar han kontakt med den berörda förvaltningen, genomför en undersökning och söker finna en lösning för att komma tillrätta med problemet. Han lämnar också i vissa fall rekommendationer som den berörda institutionen ska besvara med ett detaljerat yttrande inom tre månader. Om institutionen inte följer rekommendationerna kan ombudsmannen inte tvinga fram någon lösning, men kan dock lämna en särskild rapport om ärendet till parlamentet, så att parlamentet vidtar de åtgärder som krävs.
Ombudsmannen lägger också varje år fram en rapport om alla undersökningar för Europaparlamentet.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början