RSS
Alfabetische index

Glossarium

Ombudsman (Europese)

Het ambt van Europese Ombudsman werd ingesteld bij het EU-Verdrag (Maastricht, 1992) om in de Europese instellingen goed bestuur en bestuurlijke transparantie te waarborgen.

Na elke verkiezing kiest het Europees Parlement de Ombudsman voor de zittingsduur van die instelling, dus voor vijf jaar. De Ombudsman kan klachten van EU-burgers of van in een lidstaat gevestigde natuurlijke of rechtspersonen in ontvangst nemen over gevallen van wanbeheer bij het optreden van de instellingen, organen en lichamen van de Unie, met uitzondering van het Hof van Justitie van de Europese Unie. Het kan bijvoorbeeld gaan om de ontoegankelijkheid van informatie of de weigering van toegang tot informatie, ongerechtvaardigde administratieve vertraging, onbillijke of discriminerende praktijken of een gebrek aan transparantie.

De Ombudsman stelt op eigen initiatief of naar aanleiding van een klacht een onderzoek in. Klachten kunnen rechtstreeks bij de ombudsman of via een Europees Parlementslid worden ingediend.

Als wanbeheer wordt geconstateerd, legt de ombudsman de zaak voor aan de betrokken dienst, stelt hij een onderzoek in, zoekt hij een oplossing voor het probleem en doet hij eventueel aanbevelingen, waarop binnen drie maanden met een met redenen omkleed standpunt moet worden geantwoord. Hij kan in geen geval een oplossing opleggen wanneer de betrokken instelling geen rekening wil houden met de voorgestelde aanbevelingen. Hij kan wel een verslag over de zaak aan het Europees Parlement voorleggen, dat vervolgens de nodige maatregelen kan nemen.
De ombudsman dient bij het Europees Parlement jaarlijks een verslag over alle verrichte onderzoeken in.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven