RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Euroopan oikeusasiamies

Euroopan oikeusasiamiehen virka perustettiin Euroopan unionista tehdyllä sopimuksella (Maastricht, 1992) varmistamaan EU:n toimielinten hyvä hallinto ja hallinnollinen avoimuus.

Euroopan parlamentti valitsee jokaisten vaaliensa jälkeen Euroopan oikeusasiamiehen parlamentin koko vaalikauden ajaksi (viisi vuotta). Oikeusasiamiehellä on valtuudet ottaa vastaan unionin kansalaisilta sekä luonnollisilta henkilöiltä tai oikeushenkilöiltä, joiden asuinpaikka tai sääntömääräinen kotipaikka on jossakin jäsenvaltiossa, kanteluja unionin toimielinten, elinten ja laitosten toiminnassa ilmenneistä epäkohdista (lukuun ottamatta Euroopan unionin tuomioistuinta). Epäkohta saattaa liittyä esimerkiksi puutteelliseen tiedotukseen tai tietojen antamisesta kieltäytymiseen, perustelemattomaan hallinnolliseen viivästykseen, epäoikeudenmukaiseen tai syrjivään käytäntöön tai avoimuuden puutteeseen.

Oikeusasiamies voi aloittaa tutkimuksen omasta aloitteestaan tai kantelun johdosta. Kantelut voidaan toimittaa oikeusasiamiehelle suoraan tai Euroopan parlamentin jäsenen välityksellä.

Jos oikeusasiamies toteaa hallinnollisen epäkohdan, hän saattaa asian sen toimielimen käsiteltäväksi, jota se koskee, toteuttaa tutkimuksen, yrittää löytää ratkaisun epäkohdan poistamiseksi ja esittää tarvittaessa suosituksia, joihin toimielimen on vastattava antamalla asiasta yksityiskohtainen lausunto kolmen kuukauden kuluessa. Jos asianomainen toimielin ei suostu noudattamaan ehdotettuja suosituksia, oikeusasiamiehellä ei ole keinoja vaatia ratkaisua. Hän voi kuitenkin laatia asiasta erityiskertomuksen Euroopan parlamentille, joka voi puolestaan ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin.
Oikeusasiamies antaa lisäksi Euroopan parlamentille vuosittain kertomuksen toteuttamistaan tutkimuksista.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun