RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Den Europæiske Ombudsmand

Den europæiske ombudsmandsinstitution blev indført ved traktaten om Den Europæiske Union (Maastricht, 1992) for at sikre god og gennemskuelig forvaltningsskik på EU-institutionsplan.

Den Europæiske Ombudsmand vælges af Europa-Parlamentet, efter hvert valg til dette, for hele valgperiodens varighed (fem år). Unionsborgere og fysiske og juridiske personer med bopæl eller hjemsted i en medlemsstat kan til Ombudsmanden indgive klager over fejl og forsømmelser i forbindelse med handlinger foretaget af Unionens institutioner eller organer (med undtagelse af EU-Domstolen). Det kan f.eks. dreje sig om manglende information eller manglende adgang til information, en ubegrundet administrativ forsinkelse, en urimelig eller diskriminerende praksis eller manglende gennemskuelighed.

Ombudsmanden kan indlede en undersøgelse på eget initiativ eller på grundlag af en klage. Klagerne kan sendes direkte til Ombudsmanden eller gennem et medlem af Europa-Parlamentet.

Konstaterer Ombudsmanden, at der er tale om fejl eller forsømmelse i forbindelse med forvaltningen, forelægger han den berørte institution problemet og undersøger sagen. Han søger i første omgang at nå frem til en mindelig løsning og fremsætter i givet fald forslag til henstillinger, som den pågældende institution er forpligtet til at svare på med en udførlig udtalelse inden for en frist på tre måneder. Hvis den pågældende institution ikke accepterer at tage hensyn til de foreslåede henstillinger, kan Ombudsmanden dog ikke fremtvinge en løsning. Han kan imidlertid sende en særlig rapport om spørgsmålet til Europa-Parlamentet, så det kan tage de nødvendige skridt.
Hvert år aflægger Ombudsmanden beretning for Europa-Parlamentet om alle sine undersøgelser.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top