RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Förbud mot diskriminering (Principen om)

Syftet med principen om icke-diskriminering är att säkerställa likabehandling av alla oavsett nationalitet, kön, ras, etniskt ursprung, religion eller övertygelse, funktionshinder, ålder eller sexuell läggning. Lissabonfördraget gör denna princip till ett mål för Europeiska unionen. Det innehåller en övergripande klausul som syftar till att integrera kampen mot diskriminering inom all politik och alla unionens åtgärder (artikel 10 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt).

Europeiska unionen kan även anta regler som förbjuder diskriminering kopplade till nationaliteten, med stöd av artikel 18 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

Dessutom medger ett särskilt lagstiftningsförfarande kampen mot diskriminering. Rådet kan vidta alla nödvändiga åtgärder, genom enhälligt beslut och efter Europaparlamentets godkännande.

Inom ramen för det ordinarie lagstiftningsförfarandet, kan de europeiska institutionerna anta grundläggande principer för att vägleda medlemsstaternas åtgärder i deras kamp mot diskriminering.

De europeiska medborgarna kan utöva sin rätt till rättslig prövning vid direkt eller indirekt diskriminering, det vill säga vid olika behandling i en jämförbar situation eller på grund av en nackdel som inte kan motiveras av ett legitimt och proportionerligt mål.

Se:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början