RSS
Alfabetische index

Glossarium

Non-discriminatie (beginsel van)

Het beginsel van non-discriminatie beoogt een gelijke behandeling van alle individuele personen te garanderen, ongeacht hun nationaliteit, geslacht, ras of etnische afstamming, godsdienst of overtuiging, handicap, leeftijd of seksuele geaardheid. Met het Verdrag van Lissabon is dit beginsel een doelstelling van de Europese Unie (EU) geworden. In het verdrag is een horizontale bepaling opgenomen die ten doel heeft de bestrijding van discriminatie op alle beleidsdomeinen en in alle activiteiten van de Unie te integreren (artikel 10 van het Verdrag betreffende de werking van de EU).

De EU kan uit hoofde van artikel 18 van het Verdrag betreffende de werking van de EU ook regelingen treffen om discriminatie op grond van nationaliteit te verbieden.

Bovendien is een bijzondere wetgevingsprocedure voorzien waarmee discriminatie kan worden bestreden. Zo kan de Raad met eenparigheid van stemmen en met de goedkeuring van het Europees Parlement passende maatregelen nemen om discriminatie te bestrijden.

In het kader van de gewone wetgevingsprocedure kunnen de Europese instellingen basisbeginselen vaststellen ter ondersteuning van de maatregelen die de lidstaten nemen om discriminatie te bestrijden.

De Europese burgers kunnen hun recht op toegang tot de rechter uitoefenen in geval van directe of indirecte discriminatie, d.w.z. wanneer zij in een soortgelijke situatie anders behandeld worden dan andere burgers of nadeel ondervinden dat niet kan worden gerechtvaardigd door een legitieme, evenredige doelstelling.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven