RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Syrjimättömyys (periaate)

Syrjimättömyysperiaatteen tarkoituksena on varmistaa yksilöiden tasa-arvoinen kohtelu kansallisuudesta, sukupuolesta, rodusta tai etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, vammaisuudesta, iästä tai sukupuolisesta suuntautumisesta riippumatta. Lissabonin sopimuksessa asetetaan tämän periaate Euroopan unionin (EU) tavoitteeksi. Sopimukseen sisältyy horisontaalinen lauseke, jonka tavoitteena on sisällyttää syrjinnän torjuminen kaikkiin unionin politiikkoihin ja toimintoihin (Euroopan Unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 10 artikla).

Lisäksi EU voi hyväksyä sääntöjä, jotka kieltävät kansalaisuuteen perustuvan syrjinnän, EU:n toiminnasta tehdyn sopimuksen 18 artiklan nojalla.

Lisäksi erityinen lainsäätämisjärjestys auttaa torjumaan syrjintää. Neuvosto voi näin ollen ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin yksimielisellä päätöksellä saatuaan Euroopan parlamentin hyväksynnän.

Tavallista lainsäätämisjärjestystä noudatettaessa Euroopan unionin toimielimet voivat vahvistaa perusperiaatteita, joiden tavoitteena on ohjata jäsenvaltioiden syrjinnänvastaisia toimia.

Euroopan kansalaiset voivat turvautua oikeussuojakeinoihin joutuessaan välittömän tai välillisen syrjinnän kohteeksi, toisin sanoen kun on kyse erilaisesta kohtelusta vertailukelpoisessa tilanteessa tai haitasta, jota ei voida perustella oikeutetulla ja oikeasuhteisella tavoitteella.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun