RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Ikke-diskriminering (princip om)

Princippet om ikke-diskriminering (også kaldet princippet om forbud mod forskelsbehandling) skal sikre ligebehandling af personer uanset nationalitet, køn, race eller etnisk oprindelse, religion eller tro, handicap, alder eller seksuel orientering. Lissabontraktaten ophøjer princippet til en af Den Europæiske Unions (EU's) målsætninger. Der beskrives en horisontal bestemmelse, der skal sikre integration af diskriminationsbekæmpelse i alle Unionens politikker og foranstaltninger (artikel 10 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde).

EU kan i øvrigt med udgangspunkt i artikel 18 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde vedtage retsinstrumenter, der forbyder diskrimination på baggrund af nationalitet.

Derudover muliggør en ekstraordinær beslutningsprocedure bekæmpelse af diskrimination. Rådet kan hermed vedtage de nødvendige foranstaltninger ved enstemmighed og efter godkendelse af Europa-Parlamentet.

Inden for rammerne af den ordinære beslutningsprocedure kan de europæiske institutioner vedtage generelle principper, der skal være styrende for medlemslandenes foranstaltninger til diskriminationsbekæmpelse.

EU-borgerne kan udøve deres ret til at indbringe en sag for domstolene i tilfælde af direkte eller indirekte diskrimination, det vil sige forskelsbehandling under sammenlignelige vilkår eller med baggrund i ringere stilling, der ikke begrundes i legitime og passende formål.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top