RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Nicefördraget

Nicefördraget antogs i december 2000 vid Europeiska rådets möte i Nice, och undertecknades den 26 februari 2001 för att sedan träda i kraft den 1 februari 2003.

Fördraget är resultatet av den regeringskonferens som inleddes i februari 2000 och vars syfte var att anpassa EU-institutionernas funktionssätt före utvidgningen till de nya medlemsstaterna.

Nicefördraget banade på detta sätt väg för den institutionella reform som var nödvändig för utvidgningen av EU till länderna i södra och östra Europa. Vissa av bestämmelserna har anpassats genom den anslutningsakt för de tio nya medlemsstaterna som undertecknades i Aten i april 2003, samt Luxemburgsfördraget om anslutningen av Rumänien och Bulgarien som undertecknades i april 2005. Sedan den 1 januari 2007 när den senaste utvidgningen ägde rum vilar alltså Europeiska unionen på EU- och EG-fördragen i den senaste lydelsen, såsom de ändrats genom Nice-, Aten- och Luxemburgsfördragen.

De viktigaste förändringarna som Nicefördraget har medfört rör begränsningen av antalet ledamöter i kommissionen och dess sammansättning, utökad användning av röstning med kvalificerad majoritet, en ny röstvägning inom rådet och mer flexibla bestämmelser om närmare samarbete.

Utkastet till konstitutionen, som undertecknades i oktober 2004, var tänkt som nästa steg i den institutionsreform som påbörjades i och med Nicefördraget.

Efter svårigheterna med ratificeringen i vissa medlemsstater beslöt stats- och regeringscheferna på Europeiska rådets möte den 16 -17 juni 2005 att inleda en reflektion om Europas framtid.

Vid Europeiska rådets möte den 21- 22 juni 2007 kom stats- och regeringscheferna fram till en kompromiss. Man enades om ett mandat för att sammankalla en regeringskonferens med uppgift att färdigställa och anta ett ”reformfördrag” för Europeiska unionen, och inte längre en konstitution. Om fördraget ratificeras kan det träda i kraft i juni 2009 före nästa val till Europaparlamentet. Lissabonfördraget undertecknades den 17 december 2007 och trädde i kraft den 1 december 2009.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början