RSS
Alfabetische index

Glossarium

Verdrag van Nice

Het Verdrag van Nice, dat op de Europese Raad in Nice in december 2000 werd aangenomen en op 26 februari 2001 werd ondertekend, is op 1 februari 2003 in werking getreden.

Het is het resultaat van de in februari 2000 geopende Intergouvernementele Conferentie (IGC), die ervoor moest zorgen dat de werking van de Europese instellingen vóór de toetreding van nieuwe lidstaten werd aangepast.

Het Verdrag van Nice heeft zo de weg vrijgemaakt voor de institutionele hervormingen die voor de uitbreiding van de Europese Unie met de landen in Oost- en Zuid-Europa noodzakelijk waren. Enkele verdragsbepalingen zijn aangepast door het toetredingsverdrag van de tien nieuwe lidstaten, dat in april 2003 in Athene werd ondertekend, en door het Verdrag van Luxemburg betreffende de toetreding van Bulgarije en Roemenië, dat in april 2005 werd ondertekend. Sinds 1 januari 2007, toen de laatste uitbreiding plaatsvond, is de Unie dus gegrondvest op het EU-Verdrag en het EG-Verdrag, zoals gewijzigd bij de Verdragen van Nice, Athene en Luxemburg.

De belangrijkste veranderingen die het Verdrag van Nice heeft aangebracht zijn: beperking van het aantal leden en wijziging van de samenstelling van de Commissie, uitbreiding van de besluitvorming met gekwalificeerde meerderheid van stemmen, een gewijzigde stemmenweging bij de Raad en versoepeling van de regeling voor nauwere samenwerking.

Het in oktober 2004 ondertekende ontwerpverdrag voor een Europese grondwet was bedoeld als sluitstuk van het proces van institutionele hervormingen, dat met het Verdrag van Nice was begonnen.

Gezien de problemen die zich in sommige lidstaten bij de ratificatie hebben voorgedaan, besloten de staatshoofden en regeringsleiders op de Europese Raad van 16 en 17 juni 2005 tot een bezinningsperiode over de toekomst van Europa.

Op de Europese Raad van 21 en 22 juni 2007 hebben de Europese leiders dan een compromis bereikt. Er wordt een intergouvernementele conferentie bijeengeroepen, die tot taak heeft een hervormingsverdrag – in plaats van een grondwet – voor de Europese Unie uit te werken en goed te keuren. Het Verdrag van Lissabon, ondertekend op 17 december 2007, is op 1 december 2009 in werking getreden.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven