RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Nice-traktaten

Nice-traktaten, der blev vedtaget i december 2000 ved afslutningen af Det Europæiske Råd i Nice og underskrevet den 26. februar 2001, trådte i kraft den 1. februar 2003.

Den er resultatet af regeringskonferencen, der blev indledt i februar 2000, og som havde til formål at tilpasse den måde, EU-institutionerne fungerer på, forud for optagelsen af nye EU-lande.

Traktaten banede således vejen for den institutionelle reform, der var nødvendig for den kommende udvidelse af EU med landene i Øst- og Sydeuropa. Visse af traktatens bestemmelser blev tilpasset ved tiltrædelsestraktaten for de ti nye EU-lande, som blev undertegnet i april 2003 i Athen, og ved Luxembourg-traktaten om Rumæniens og Bulgariens tiltrædelse af EU, som blev undertegnet i april 2005. Siden den 1. januar 2007 - den dato, hvor den seneste udvidelse trådte i kraft - har EU således bygget på EU-traktaten og EF-traktaten som ændret ved Nice-, Athen- og Luxembourg-traktaten.

De vigtigste ændringer, der blev indført ved Nice-traktaten, er begrænsningen i Kommissionens størrelse og sammensætning, udvidelsen af afstemning med kvalificeret flertal, en ny stemmevægtning i Rådet og en opblødning af ordningen om forstærket samarbejde."Erklæringen om Den Europæiske Unions fremtid", der er knyttet som bilag til traktaten, fastsætter de kommende etaper i udbygningen af de institutionelle reformer og fastslår, at Nice-traktaten kun er en etape i denne proces.

Udkastet til forfatningstraktat, som blev undertegnet i oktober 2004, er en videreudvikling af den institutionelle reformproces, der blev indledt med Nice-traktaten.

Efter problemerne med ratificeringen i visse EU-lande besluttede stats- og regeringscheferne på Det Europæiske Råd den 16. og 17. juni 2005 at tage en "tænkepause" om EU's fremtid.

På Det Europæiske Råd den 21. og 22. juni 2007 blev stats- og regeringscheferne i EU enige om et kompromis. De gav mandat til at indkalde en regeringskonference, som skal udarbejde og vedtage en "reformtraktat" for EU, dvs. ikke mere en forfatning. Lissabon-traktaten blev undertegnet den 17. december 2007, og den trådte i kraft den 1. december 2009.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top