RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Natura 2000

Natura 2000 omfattar en rad naturområden i EU inom vilka växt- och djurarter och deras livsmiljöer ska skyddas. Detta skydd är organiserat enligt det s.k. fågeldirektivet från 1979 och det s.k. habitatdirektivet från 1992.

I dessa EU-rättsakter finns förteckningar över de djur- och växtarter och livsmiljöer som är av särskilt intresse på grund av att de är väldigt sällsynta eller känsliga, bl.a. utrotningshotade arter och livsmiljöer. På förslag från medlemsländerna gör kommissionen upp en förteckning över inom vilka områden dessa arter eller livsmiljöer ska skyddas, s.k. Natura 2000-områden. Dessa områden klassificeras sedan efter EU:s sju biogeografiska regioner (alpin region, atlantisk region, boreal region, kontinentalregion, makaronesisk region, medelhavsregion och pannonisk region).

Natura 2000-nätverket är uppdelat i särskilda skyddsområden, som ska skydda mer än 180 arter och underarter av fåglar. Det finns också särskilda bevarandeområden som ska bevara mer än 250 olika typer av livsmiljöer, 200 djurarter och mer än 430 växtarter. Mer än 20% av EU:s markyta är idag Natura 2000-områden.

Medlemsstaterna ansvarar för förvaltningen av Natura 2000-områdena och ska se till att de arter och livsmiljöer som förtecknas i EU-lagstiftningen bevaras. Om mänsklig verksamhet, t.ex. jordbruk, är tillåten inom dessa områden måste den utföras i överensstämmelse med målsättningen att bevara arterna och livsmiljöerna.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början