RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Natura 2000

Natura 2000 omfatter en række områder i medlemsstaterne, hvor plante- og dyrearter og deres levesteder skal beskyttes. Denne beskyttelse fremgår af det såkaldte fugledirektiv fra 1979 og det såkaldte habitatdirektiv fra 1992.

Til retsakterne er knyttet bilag, hvori dyre- og plantearter og naturtyper, som er af særlig interesse på grund af deres sjældenhed eller sårbarhed, er opført, navnlig arter og naturtyper, der er truet af udryddelse. På forslag fra medlemsstaterne opstiller Kommissionen lister over lokaliteter, hvor der findes prioriterede arter og naturtyper. Der opstilles en liste for hvert af de syv biogeografiske områder i EU (alpeområde, atlantisk område, borealt område, kontinentalt område, makaronesisk område, middelhavsområde og pannonisk område).

Natura 2000-nettet er opdelt i "særligt beskyttede områder", der har til formål at beskytte over 180 arter og underarter af fugle, og i "særlige bevaringsområder", der har til formål at bevare over 250 naturtyper, over 200 dyrearter og over 430 plantearter. Natura 2000 dækker i dag over 20 % af Den Europæiske Unions landområde.

Medlemsstaterne er ansvarlige for forvaltningen af disse områder og skal sikre, at de arter og naturtyper, som er opført i bilagene til retsakterne, bevares. Hvis menneskelige aktiviteter, f.eks. landbrug, fortsat tillades i sådanne områder, skal de være i overensstemmelse med målet for bevarelsen.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top