RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Medlemsstaternas parlament

Sedan 1989 har COSAC, "Conference of European Community Affairs Committees" eller konferensen för organ med ansvar för EU-relaterade frågor, sammanträtt var sjätte månad. Den består av ledamöter från behöriga utskott i de nationella parlamenten och av ledamöter i Europaparlamentet.

När Maastrichtfördraget trädde i kraft 1993 utsträcktes EU:s befogenheter till områden som traditionellt varit nationella angelägenheter, som t.ex. rättsliga och inrikes frågor. Av denna anledning har vikten av förbindelser mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet framhållits i en deklaration om de nationella parlamentens roll inom EU. Enligt deklarationen bör regeringarna översända kommissionens lagförslag till sina parlament i tillräckligt god tid för kännedom eller för att parlamenten ska hinna gå igenom dem. Informationsutbytet mellan de nationella parlamenten och Europaparlamentet bör också öka, så att de kan delta mer i EU-arbetet och utöva bättre demokratisk kontroll.

Ett protokoll om de nationella parlamentens roll har fogats till EU-fördraget genom Amsterdamfördraget. Där står att kommissionens samrådshandlingar (vitböcker, grönböcker och meddelanden) måste lämnas till de nationella parlamenten. Det ska gå minst sex veckor från det att kommissionen överlämnar ett förslag till rättsakt till Europaparlamentet och rådet innan det tas upp på rådets dagordning, för att de nationella parlamenten ska hinna diskutera det. COSAC kan nu överlämna alla förslag och synpunkter den anser lämpliga till EU-institutionerna och kan granska alla förslag som gäller samarbetet kring frihet, säkerhet och rättvisa (som kan påverka individernas fri- och rättigheter).

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början