RSS
Alfabetische index

Glossarium

Nationale parlementen

Sinds 1989 komen vertegenwoordigers van de voor Europese aangelegenheden bevoegde commissies van de nationale parlementen en leden van het Europees Parlement tweemaal per jaar bijeen in het kader van de Conferentie van commissies voor Europese aangelegenheden (COSAC).

Door de inwerkingtreding van het Verdrag van Maastricht (1993) zijn de bevoegdheden van de Europese Unie uitgebreid tot terreinen die traditioneel als een nationale aangelegenheid gelden, zoals justitie en binnenlandse zaken. Daarom is in een verklaring betreffende de rol van de nationale parlementen in de Europese Unie de aandacht gevestigd op het belang van gedachtewisselingen tussen de nationale parlementen en het Europese Parlement.

In deze bij het Verdrag van Maastricht gevoegde verklaring worden de nationale regeringen verzocht wetgevingsvoorstellen van de Commissie te gelegener tijd ter informatie of voor eventueel onderzoek aan hun parlement voor te leggen. Ook wordt aanbevolen de uitwisseling van informatie tussen het Europees Parlement en de nationale parlementen te versterken om deze sterker bij het communautaire besluitvormingsproces te betrekken en hen in staat te stellen een betere democratische controle uit te voeren.
Bij het Verdrag van Amsterdam is een protocol over de rol van de nationale parlementen aan het EU-Verdrag gehecht. Dit zegt dat alle discussiedocumenten van de Commissie (witboeken, groenboeken en mededelingen) aan de nationale parlementen moeten worden overgelegd.

Er moet een periode van zes weken verstrijken tussen het moment waarop de Commissie een wetgevingsvoorstel aan het Europees Parlement en de Raad voorlegt en de datum waarop het op de agenda van de Raad wordt geplaatst, zodat de nationale parlementen het eventueel kunnen bespreken. Voorts kan de COSAC elke door haar passend geachte bijdrage aan de EU-instellingen voorleggen en elk wetgevingsvoorstel bestuderen dat betrekking heeft op de totstandkoming van een ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid en dat een directe weerslag zou kunnen hebben op de individuele rechten en vrijheden.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven