RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Nationale parlamenter

Konferencen for Organer med Ansvar for EF-anliggender (COSAC) er trådt sammen hvert halve år siden 1989. Den består af medlemmer af de nationale parlamenters relevante udvalg og af medlemmer af Europa-Parlamentet.

Med Maastricht-traktaten (1993) blev EU's kompetenceområde udvidet til også at omfatte områder, der traditionelt havde hørt ind under medlemsstaterne, f.eks. retlige og indre anliggender. Vigtigheden af samarbejdet mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet blev derfor understreget i en erklæring om de nationale parlamenters rolle i EU.
I erklæringen, der er knyttet som bilag til Maastricht-traktaten, anmodes medlemsstaternes regeringer om at sørge for, at de nationale parlamenter får stillet kommissionsforslag til retsakter til rådighed i tide til orientering eller tidsnok til at kunne foretage en eventuel gennemgang. Der slås i erklæringen desuden til lyd for en øget udveksling af oplysninger mellem de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet for at tilskynde de nationale parlamenter til at deltage i større udstrækning i EU's aktiviteter og gøre det muligt for dem i højere grad at udøve en demokratisk kontrol.

Ved Amsterdam-traktaten blev der knyttet en protokol om de nationale parlamenters rolle som bilag til EU-traktaten. Ifølge protokollen skal alle Kommissionens høringsdokumenter (grøn- og hvidbøger og meddelelser) straks sendes til medlemsstaternes nationale parlamenter.
For at sikre, at de nationale parlamenter har mulighed for at drøfte lovgivningsforslag, skal der gå en periode på 6 uger mellem det tidspunkt, hvor Kommissionen stiller et lovgivningsforslag til rådighed for Europa-Parlamentet og Rådet, og det tidspunkt, hvor det sættes på Rådets dagsorden.
COSAC kan desuden fremover forelægge EU's institutioner de bidrag, som den finder hensigtsmæssige, og behandle lovforslag vedrørende indførelse af et område med frihed, sikkerhed og retfærdighed, der vil kunne have direkte indflydelse på den enkeltes rettigheder og frihedsrettigheder.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top