RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Gemensam försvarsklausul

Genom införandet av en klausul om ett gemensamt försvar (artikel 42.7 i EU-fördraget (FEU)), stärker Lissabonfördraget solidariteten mellan medlemsstaterna i fråga om att hantera externa hot. Klausulen stipulerar att, i den händelse en medlemsstat blir föremål för ett väpnat angrepp på sitt territorium, måste de andra medlemsstaterna bistå landet med hjälp och stöd i så hög grad som de förmår, i enligt med artikel 51 om nödvärn i Förenta nationernas stadga.

Denna skyldighet att agera gemensamt till en medlemsstats försvar gäller samtliga medlemsstater. Den påverkar emellertid inte vissa medlemsstaters neutralitet eller medlemskap i Nato.

Solidaritetsklausulen utgör ett tillägg till denna bestämmelse (artikel 222 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (FEUF)), enligt vilken medlemsstaterna är skyldiga att agera gemensamt i den händelse en medlemsstat utsätts för ett terrordåd, en naturkatastrof eller en humanitär katastrof.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början