RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Bestemmelse om gensidigt forsvar

Lissabontraktaten styrker medlemsstaternes solidaritet over for udefra kommende trusler ved at indføre en bestemmelse om gensidigt forsvar (artikel 42 § 7 i traktaten om Den Europæiske Union). Bestemmelsen fastslår, at hvis en medlemsstat udsættes for et væbnet angreb på sit område, skal de øvrige medlemsstater i overensstemmelse med artikel 51 i De Forenede Nationers pagt yde den pågældende medlemsstat al den hjælp og bistand, der ligger inden for deres formåen.

Bestemmelsen om gensidigt forsvar forpligter alle medlemsstater. Den påvirker imidlertid ikke visse medlemsstaters neutralitet eller medlemsstaternes forpligtelser over for NATO.

Denne bestemmelse suppleres af solidaritetsbestemmelsen (artikel 222 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF)), der giver Unionen og dens medlemsstater mulighed for at handle i fællesskab på et solidarisk grundlag, hvis en medlemsstat udsættes for et terrorangreb eller er offer for en naturkatastrofe eller en menneskeskabt katastrofe.

Se:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top