RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kampen mot penningtvätt

Penningtvätt innebär att man uppger felaktigt ursprung till egendom eller inkomster som är resultatet av en brottslig handling eller att man bidrar till en sådan åtgärd.

Eftersom fenomenet är så omfattande har kampen mot penningtvätt blivit en av Europeiska unionens prioriteringar. I slutsatserna från Europeiska rådets möte i Tammerfors den 15-16 oktober 1999 uttryckte stats- och regeringscheferna sin önskan att utrota penningtvätt varhelst den förekommer. Sådana insatser inom unionen styrs av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och är av två typer:

  • Rådets direktiv av den 10 juni 1991 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för tvättning av pengar, ändrat av Europaparlamentet och rådet den 4 december 2001.
  • Protokollet till konventionen om ömsesidig rättslig hjälp av den 29 maj 2000 och dess protokoll, antaget av rådet den 16 oktober 2001.

När det gäller polisiärt och rättsligt samarbete i brottsfrågor, har kampen mot penningtvätt sin grund i olika åtgärdsprogram, för närvarande Haagprogrammet som antogs år 2004 för en period av fem år och som ersätter Tampereprogrammet från år 1999. Dessa insatser fortsätter nu enligt Stockholmsprogrammet (2010-14) som antogs 2009.

Se också:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början