RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Rahapolitiikka

  • Neuvosto voi yhteistoimintamenettelyä noudattaen ja Euroopan keskuspankkia (EKP) kuultuaan tehdä niitä metallirahoja koskevia päätöksiä, jotka jäsenvaltiot voivat laskea liikkeeseen (128 artiklan 2 kohta).
  • Neuvosto voi määräenemmistöllä EKP:n suosituksesta tai komission suosituksesta ja EKP:tä kuultuaan laatia yleiset suuntaviivat valuuttakurssipolitiikkaa varten (219 artiklan 2 kohta).
  • Neuvosto antaa määräenemmistöllä EKP:n suosituksesta ja Euroopan parlamenttia ja komissiota kuultuaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perussäännössä tarkoitetut täytäntöönpanosäännökset (129 artiklan 4 kohta) ja vahvistaa ne rajat ja ehdot, joiden mukaan EKP voi määrätä sakkoja (132 artiklan 3 kohta).
  • Neuvosto voi määräenemmistöllä EKP:n suosituksesta ja komissiota kuultuaan sekä saatuaan Euroopan parlamentin puoltavan lausunnon tehdä teknisiä muutoksia EKPJ:n perussääntöön (129 artiklan 3 kohta).
  • Neuvosto voi yksimielisesti EKP:n tai komission suosituksesta ja Euroopan parlamenttia kuultuaan tehdä päätöksiä euron valuuttakursseista kolmansien maiden valuuttoihin nähden (219 artiklan 1 kohta).

Niitä institutionaalisia määräyksiä (134-135, 283-284 artiklat) ja siirtymämääräyksiä (139-144 artiklat) on erityiset päätöksentekomenettelyt, jotka poikkeavat tässä esitetyistä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun