RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Anslutning av en ny medlemsstat till unionen

I artikel 49 i EG-fördraget finns bestämmelser om hur en ny medlemsstat kan ansluta sig till EU. Ett land som vill bli medlem i EU måste uppfylla följande två villkor:

  • Landet ska ligga i Europa.
  • Landet ska respektera medlemsstaternas gemensamma värden och arbeta för att främja dem. Dessa är människans värdighet, frihet, demokrati, rättsstatsprincipen och respekten för de mänskliga rättigheterna (artikel 6.1 i EU-fördraget).

Den ansökande staten informerar Europaparlamentet och medlemsstaternas nationella parlament om sin avsikt att ansluta sig till EU. Det är rådet som med enhällighet beslutar om ett land får bli medlem i EU, efter att ha hört kommissionen och inhämtat Europaparlamentets godkännande med kvalificerad majoritet.

Villkoren för medlemskapet, anslutningsdatum, eventuella övergångsperioder och nödvändiga anpassningar till de fördrag som EU bygger på ska fastställas i ett avtal mellan kandidatlandet och medlemsstaterna.

Anslutningen formaliseras då anslutningsfördraget ratificeras av kandidatlandet och alla medlemsstaterna enligt deras respektive konstitutionella bestämmelser.

Anslutningen sker inte automatiskt eftersom den beror på situationen i varje kandidatland. Därför har man infört kortare eller längre föranslutningsperioder, då kandidatländerna anpassar sina institutioner, sina regler och sin infrastruktur så att länderna kan uppfylla de skyldigheter som de kommer att få som EU-medlemmar.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början