RSS
Alfabetische index

Glossarium

Toetreding van een nieuwe lidstaat

De toetreding van een nieuwe lidstaat tot de Europese Unie (EU) wordt geregeld in artikel 49 van het EU-Verdrag. Een land dat lid van de Unie wil worden, moet aan twee voorwaarden voldoen:

  • een Europese staat zijn;
  • de gemeenschappelijke waarden van de lidstaten respecteren en zich inzetten om die te bevorderen. Het gaat om de menselijke waardigheid, de vrijheid, de democratie, de rechtsstaat en de eerbiediging van de rechten van de mens, ook die van de minderheden (artikel 2 van het EU-Verdrag).

De kandidaat-lidstaat stelt het Europees Parlement en de nationale parlementen van de lidstaten op de hoogte van zijn voornemen om toe te treden tot de EU. Het besluit over de toetreding wordt door de Raad met eenparigheid van stemmen genomen na de Commissie te hebben geraadpleegd en na goedkeuring door de gekwalificeerde meerderheid van het Europees Parlement.

De toetredingsvoorwaarden en de datum van toetreding, de eventueel noodzakelijke overgangsperioden en de aanpassing van de Verdragen waarop de Unie is gebaseerd, worden geregeld in een akkoord tussen de kandidaat-lidstaat en de lidstaten.

De toetreding wordt pas officieel wanneer dit verdrag door alle lidstaten en door de betrokken kandidaat-lidstaat volgens hun eigen grondwettelijke bepalingen is geratificeerd.

In de praktijk is er geen sprake van een automatische toetreding, maar is deze afhankelijk van de specifieke situatie van elke kandidaat-lidstaat. De partijen stellen een kortere of langere overgangsperiode vast, gedurende welke de kandidaat-lidstaten hun instellingen, hun wet- en regelgeving en hun infrastructuur moeten aanpassen om op het moment van hun toetreding in staat te zijn hun verplichtingen als lidstaat na te komen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven