RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Uuden jäsenvaltion liittyminen unioniin

Uuden jäsenvaltion liittymisestä Euroopan unioniin määrätään Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 49 artiklassa. Unionin jäseneksi haluavan maan on täytettävä kaksi ehtoa:

  • sen on oltava Euroopan valtio,
  • sen on kunnioitettava jäsenvaltioille yhteisiä arvoja ja sitouduttava edistämään niitä. Näitä arvoja ovat ihmisarvon kunnioittaminen, vapaus, kansanvalta, oikeusvaltio ja ihmisoikeuksien kunnioittaminen, vähemmistöihin kuuluvien oikeudet mukaan luettuina (Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 2 artikla).

Ehdokasvaltio ilmoittaa Euroopan parlamentille ja jäsenvaltioiden kansallisille parlamenteille aikomuksestaan liittyä EU:hun. Neuvosto päättää jäsenyydestä yksimielisesti kuultuaan ensin komissiota ja Euroopan parlamentin hyväksyttyä sen määräenemmistöllä.

Liittymisehdoista ja -ajankohdasta, mahdollisesti tarvittavista siirtymäkausista ja liittymisen edellyttämistä mukautuksista unionin perussopimuksiin määrätään ehdokasmaan ja jäsenvaltioiden välisellä sopimuksella.

Jotta liittymissopimus tulisi virallisesti voimaan, kaikkien jäsenvaltioiden ja asianomaisen ehdokasmaan on ratifioitava se valtiosääntönsä asettamien vaatimusten mukaisesti.

Käytännössä jäsenyyden saaminen ei ole automaattista, vaan se riippuu kunkin ehdokasmaan tilanteesta. Liittymistä edeltääkin pidempi tai lyhyempi valmisteluvaihe, jonka aikana ehdokasmaat tekevät mukautuksia toimielimiinsä, sääntöihinsä ja infrastruktuuriinsa, jotta ne pystyisivät hoitamaan jäsenvaltiolle kuuluvat velvoitteet liityttyään unioniin.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun