RSS
Alfabetisk indeks

Glossar

Nye landes tiltrædelse

Det er i EU-traktatens artikel 49 fastlagt, hvordan proceduren er, når et nyt land ønsker at blive medlem af Den Europæiske Union (EU). Nye lande skal opfylde to betingelser:

  • der skal være tale om en europæisk stat
  • landet skal respektere de værdier, der er fælles for medlemsstaterne og forpligte sig til at fremme dem. Disse værdier omfatter principperne om lighed, demokrati og respekt for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder, herunder mindretalsrettigheder (EU-traktatens artikel 2).

Kandidatlandet underretter Europa-Parlamentet og de nationale parlamenter i medlemsstaterne om den intension om at blive medlem af EU. Det er Rådet, der bestemmer, om et land kan blive medlem af EU. Rådet træffer sin afgørelse med enstemmighed efter høring af Kommissionen og godkendelse med kvalificeret flertal af Europa-Parlamentet.

Vilkårene og tidspunktet for optagelsen, eventuelle overgangsperioder og de nødvendige tilpasninger af de traktater, som ligger til grund for EU, fastlægges ved en aftale mellem medlemsstaterne og det land, der søger om optagelse.

Tiltrædelsen formaliseres ved, at denne aftale i form af en tiltrædelsestraktat ratificeres af samtlige medlemsstater og af det pågældende kandidatland efter deres respektive forfatningsretlige bestemmelser.

Tiltrædelsen sker ikke automatisk, da den afhænger af forholdene i hvert kandidatland. Der arbejdes derfor med en kortere eller længere førtiltrædelsesfase, hvor kandidatlandene tilpasser deres institutioner, normer og infrastruktur, så de kan opfylde deres forpligtelser som medlemsstat, når tiltrædelsen sker.

Se også:

Juridisk meddelelse | Om dette websted | Søgning | Kontakt | Sidens top