RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Kyotoprotokollet

Kyotoprotokollet till FN:s klimatkonvention (UNFCCC) antogs i december 1997 och visar att det nu finns en stark vilja bland världens länder att ta itu med klimatförändringsproblemet. Industriländerna ska enligt protokollet minska sina utsläpp av sex växthusgaser (koldioxid, metan, dikväveoxid, fluorkolväten, perfluorkolväten och svavelhexafluorid) med 5 % under perioden 2008-2012 jämfört med 1990.

Kyotoprotokollet innehåller tre marknadsbaserade mekanismer: handel med utsläppsrätter mellan länderna som skrivit under protokollet, gemensamt genomförande av projekt mellan dessa länder samt mekanismen för ren utveckling (med länder som inte undertecknat protokollet).

EU:s medlemsstater har åtagit sig att minska sina utsläpp med 8 % under samma period. År 2003 låg EU:s totala utsläpp av dessa sex växthusgaser 1,7 % under 1990 års nivåer. Den 31 maj 2002 ratificerades Kyotoprotokollet av EU och dess medlemsstater. Tack vare Rysslands ratificering 2004 kunde protokollet träda i kraft den 16 februari 2005, och blev därmed bindande för alla länder som har skrivit under.

Kyotoprotokollet är bara ett första steg i kampen mot klimatförändringarna. I november 2005 hölls en konferens med parterna i UNFCC och Kyotoprotokollet. Konferensen gav protokollet ny drivkraft och lade grunden för framtida internationella diskussioner om hur vi kan bekämpa klimatförändringarna. Vid Europeiska rådets möte i mars 2007 åtog sig EU dessutom ensidigt att minska sina koldioxidutsläpp med 20 % före 2020. EU uppmanade också de andra industriländerna att ingå ett internationellt avtal om att försöka minska utsläppen i världen med 30 % före 2020.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början