RSS
Alfabetische index

Glossarium

Kyotoprotocol

Het in december 1997 goedgekeurde Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties over klimaatverandering (UNFCCC) is voortgekomen uit de nieuwe houding van de internationale gemeenschap ten aanzien van klimaatverandering. In dit protocol hebben de industrielanden zich ertoe verbonden hun uitstoot van zes broeikasgassen (kooldioxide, methaan, distikstofoxide, fluorkoolwaterstoffen, perfluorkoolwaterstoffen en zwavelhexafluoride) tussen 2008 en 2012 met ten minste 5% terug te dringen ten opzichte van de uitstoot in 1990. Het Kyotoprotocol voorziet in drie marktgerichte mechanismen: de handel in emissierechten tussen de landen die het protocol hebben ondertekend, gezamenlijke uitvoering van projecten door deze landen en het mechanisme voor schone ontwikkeling (met landen die het protocol niet hebben ondertekend).

In dit kader hebben de EU-lidstaten zich ertoe verbonden hun emissies in bovengenoemde periode met 8% te verlagen. In 2003 lag het totale emissieniveau van de zes broeikasgassen in de Europese Unie 1,7% onder dat van 1990.

Op 31 mei 2002 hebben de Unie en haar lidstaten het Kyotoprotocol geratificeerd. Na de ratificatie van het protocol door Rusland in 2004 is het op 16 februari 2005 in werking getreden en werd het voor de ondertekenende landen bindend.

Het Kyotoprotocol is een eerste etappe in de strijd tegen klimaatverandering. In november 2005 heeft een Conferentie van de partijen bij het UNFCCC en bij het protocol een nieuwe impuls aan dit protocol gegeven. Ook werd de grondslag gelegd voor latere besprekingen over het internationale kader voor de bestrijding van klimaatverandering. Bovendien heeft de EU zich er tijdens de Europese Raad van maart 2007 eenzijdig toe verplicht haar CO2-emissies uiterlijk in 2020 met 20% te verminderen en de ontwikkelde landen opgeroepen een internationale overeenkomst te sluiten om uiterlijk in 2020 wereldwijd tot een vermindering met 30% te komen.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven