RSS
Aakkosellinen hakemisto

Sanasto

Kioton pöytäkirja

Yhdistyneiden kansakuntien ilmastonmuutosta koskevan puitesopimuksen (UNFCCC) Kioton pöytäkirja, joka hyväksyttiin joulukuussa 1997, kuvastaa kansainvälisen yhteisön uutta asennetta ilmastonmuutokseen. Kioton pöytäkirjan nojalla teollisuusmaat ovat sitoutuneet vähentämään vuosina 2008–2012 kuuden kasvihuonekaasun (hiilidioksidin, metaanin, typpioksiduulin, fluorihiilivedyn, perfluorihiilivedyn ja rikkiheksafluoridin) päästöjä vähintään 5 prosentilla suhteessa vuoden 1990 tasoihin.

Kioton pöytäkirjassa määrätään kolmesta markkinaperusteisesta mekanismista: päästökiintiöiden kaupasta pöytäkirjan osapuolten välillä, näiden maiden välisten hankkeiden yhteistoteutuksesta sekä puhtaan kehityksen mekanismista (sellaisten maiden kanssa, jotka eivät ole pöytäkirjan osapuolia).

Euroopan unionin (EU:n) jäsenvaltiot ovat tässä yhteydessä sitoutuneet vähentämään päästöjään 8 prosentilla samana aikana. Vuonna 2003 mainittujen kuuden kasvihuonekaasun kokonaispäästöt unionin jäsenvaltioissa olivat 1,7 prosenttia vuoden 1990 tasoja alempana.

Unioni ja sen jäsenvaltiot ratifioivat Kioton pöytäkirjan 31. toukokuuta 2002. Venäjän ratifioitua pöytäkirjan vuonna 2004 se tuli voimaan kaikkia pöytäkirjan allekirjoittaneita valtioita sitovasti 16. helmikuuta 2005.

Kioton pöytäkirja on ensimmäinen askel ilmastonmuutokseen liittyvien ongelmien ratkaisemisessa. Marraskuussa 2005 pidetyssä UNFCCC:n ja Kioton pöytäkirjan osapuolten konferenssissa pöytäkirjalle annettiin uusi sysäys ja luotiin pohja tuleville keskusteluille ilmastonmuutoksen torjunnan kansainvälisistä puitteista. Lisäksi EU ilmoitti maaliskuussa 2007 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston yhteydessä sitoutuvansa yksipuolisesti vähentämään hiilidioksidipäästöjään 20 prosentilla vuoteen 2020 mennessä sekä pyysi teollisuusmaat mukaan kansainväliseen sopimukseen, jonka tarkoituksena on vähentää kokonaispäästöjä 30 prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Katso:

Oikeudellinen huomautus | Tietoa sivustosta | Haku | Yhteydenotot | Sivun alkuun