RSS
Alfabetische index

Glossarium

Justitiële samenwerking in burgerlijke zaken

In een echte Europese rechtsruimte moeten particulieren en ondernemingen hun rechten ten volle kunnen uitoefenen. Hoofddoel van de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken is een nauwere samenwerking tussen de overheden van de lidstaten, zodat alle hinderpalen verdwijnen die het gevolg zijn van onverenigbaarheid tussen de verschillende rechts- en bestuurssystemen (wederzijdse erkenning en uitvoering van rechterlijke beslissingen, toegang tot de rechter en harmonisatie van de nationale wetgevingen).

Sinds 1993 is de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken opgenomen in titel VI van het Verdrag van Maastricht (EU-Verdrag). Het Verdrag van Amsterdam heeft deze samenwerking overgebracht naar titel IV van het EG-Verdrag (artikel 65), waardoor zij “gecommunautariseerd” werd en in de ruimte van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid werd opgenomen.

De Europese Raad van Tampere (oktober 1999) heeft van het beginsel van de wederzijdse erkenning van rechterlijke beslissingen de hoeksteen van de justitiële samenwerking in burgerlijke en strafzaken gemaakt.

Sinds de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon in december 2009 is de justitiële samenwerking in burgerlijke zaken, net als alle andere onderdelen van de ruime van vrijheid, veiligheid en rechtvaardigheid, overgebracht naar titel V van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie. Besluiten op het gebied zullen voortaan volgens de gewone wetgevingsprocedure (medebeslissingsprocedure) worden aangenomen, behalve voor familierechtelijke aangelegenheden.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven