RSS
Alfabetisk lista

Ordlistan

Ständiga kommittén för inre säkerhet (COSI)

Artikel 71 i fördraget om Europeiska beskriver utformningen av en ständig kommitté för inre säkerhet (COSI) inom rådet. Kommittén är sammansatt av medlemmar av de behöriga nationella departementen och biträds av medlemsstaternas ständiga representationer vid Europeiska unionen (EU) i Bryssel samt av rådets generalsekretariat.

Dess huvudsyfte är att underlätta, uppmuntra och förstärka samordningen av operativa insatser mellan EU:s medlemsstater inom området för inre säkerhet. De områden inom vilka kommittén kan verka är bland annat polisiärt samarbete, tullsamarbete och skydd av de yttre gränserna samt straffrättsligt samarbete. Med jämna mellanrum ska kommittén inlämna en aktivitetsrapport till rådet som i sin tur informerar Europaparlamentet och de nationella parlamenten.

Tillsammans med kommittén för utrikes- och säkerhetspolitik (KUSP), ska COSI dessutom bistå rådet i enlighet med "solidaritetsprincipen" (artikel 222 i FEUF).

COSI ska varken medverka i utarbetandet av rättsakter eller i att leda insatser.

Se även:

Rättsligt meddelande | Om webbplatsen | Sök | Kontakt | Till början