RSS
Alfabetische index

Glossarium

Permanent Comité binnenlandse veiligheid (COSI)

Artikel 71 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (VWEU) voorziet in de oprichting van een Permanent Comité binnenlandse veiligheid (COSI) in de Raad. Het comité is samengesteld uit leden van de bevoegde nationale ministeries, die worden bijgestaan door de permanente vertegenwoordigingen van de lidstaten bij de Europese Unie (EU) in Brussel en door het secretariaat van de Raad.

Het comité heeft in de eerste plaats tot taak de coördinatie van de operationele acties tussen de lidstaten van de EU op het gebied van binnenlandse veiligheid te vergemakkelijken, te bevorderen en te verbeteren. Daarom is het onder meer actief op het gebied van politie- en douanesamenwerking, bescherming van de buitengrenzen en justitiële samenwerking in strafzaken. Het legt geregeld een verslag over zijn activiteiten voor aan de Raad, die het Europees Parlement en de nationale parlementen daarover informeert.

Net zoals het Politiek en Veiligheidscomité (COPS) dient het COSI uit hoofde van de solidariteitsclausule (artikel 222 van het VWEU) de Raad bijstand te verlenen.

Het COSI wordt niet betrokken bij het opstellen van wetgevingsbesluiten noch bij de uitvoering van operaties.

Zie ook:

Juridische mededeling | Over deze site | Zoeken | Contact | Naar boven